Powrót do listy

Na Facebook'u trwa konkurs!

Do wygrania są trzy zestawy kubek+koszulka MDV!

Zachęcamy do udziału. 

👉 fanpage Aircon MDV

 

Regulamin konkursu „Zamiast morsować…” Czas trwania 10.02 –16.02.2021 r.

– Udostępnij post konkursowy

 - W komentarzu pod postem konkursowym oznacz znajomego

 - Komisja konkursowa wylosuje trzy osoby, które wygrają po kubku i koszulce MDV

1. Organizatorem konkursu „Zamiast morsować…” (dalej: „Konkursu”) jest firma AIRCON Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, ul. Okólna 45.

 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin i która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) nie jest pracownikiem AIRCON Sp. z o.o. i/lub pracownikiem spółek powiązanych;

c) nie jest członkiem rodziny pracownika (wstępni, zstępni)

3. Konkurs obowiązuje w terminie 10.02 –16.02.2021 r.

4. Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Aby wziąć udział w Konkursie, należy udostępnić post konkursowy Aircon MDV oraz pod konkursowym postem w komentarzu oznaczyć przynajmniej jednego znajomego.

6. Uczestnicy Konkursu mogą otrzymać:

- kubek z koszulką

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie firmy AIRCON w Markach, ul. Okólna 45 oraz na stronie internetowej mdv.com.pl.

Warunki publikacji komentarzy

1. Konkurs zostanie przeprowadzany na profilu AIRCON Sp. z o.o. na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest udostępnienie postu konkursowego oraz oznaczenie w komentarzu pod postem przynajmniej jednego znajomego.

3. Udostępnienie posta oraz oznaczenie znajomego w komentarzu pod postem  jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika:

- o zgodzie na wykorzystanie nazwisk autorów zdjęć przy ogłoszeniu wyników.

 

Warunki przyznawania Nagród

1. Komisja konkursowa wylosuje wśród uczestników, którzy spełnili określone warunki w regulaminie, trzy osoby. Wyniki zostaną ogłoszone 17.02.2021 r.

2. Nagrody, tj. kubek z koszulką otrzymają zwycięzcy wyłonieni w losowaniu.

3. Wydanie Uczestnikom nagród nastąpi niezwłocznie po ich przyznaniu, czas realizacji wysyłki minimum 7 dni roboczych.

5. Nagrody zostaną wysłane kurierem na adres wskazany przez Uczestnika, na koszt Organizatora.

6. Informację zwrotną z podanym adresem wysyłki nagrody należy podać do 19.02, godz. 16.00.

7. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje.

8. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie nagród.

9. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

(tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorami danych osobowych jest Organizator - AIRCON Sp. z o.o

 

Warunki końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się, do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu i jego udostępnienia w siedzibie. Tak zmieniony Regulamin będzie wiążący od chwili jego udostępnia.