RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), uprzejmie informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie, jak również zatrudnionych pracowników jest AIRCON Sp. z o.o. z przy ul. Okólnej 45, 05-270 Marki.
2. Współadministratorem danych osobowych jest: Nabilaton Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okólnej 45, 05-270 Marki oraz Zymetric Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okólnej 45, 05-270 Marki.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
a) w przypadku kandydatów do pracy nieudzielających zgody na dalsze przetwarzanie danych na potrzeby innych rekrutacji – podjęcie działań przed zawarciem umowy (bieżąca rekrutacja) – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221 §1 Kodeksu pracy (w przypadku danych objętych zgodą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
b) w przypadku osób udzielających zgody na dalsze przetwarzanie danych z kwestionariusza na potrzeby innych rekrutacji – podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy (bieżąca rekrutacja), a w przypadku jej niezawarcia dalsze rekrutacje, prowadzone przez AIRCON Sp. z o.o. – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. a (zgoda) oraz lit. b RODO, 221 §1 Kodeksu pracy,
c) w przypadku osób zatrudnionych – realizacja zawartej umowy, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO w związku z odpowiednimi przepisami Prawa pracy (zwłaszcza art. 221 Kodeksu pracy) oraz pozostałymi przepisami (w przypadku danych objętych zgodą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
4. Okres przetwarzania danych osobowych wynosi:
a) w przypadku kandydatów do pracy nieudzielających zgody na dalsze przetwarzanie danych z kwestionariusza na potrzeby innych rekrutacji – przetwarzanie wyłącznie w trakcie trwania bieżącej rekrutacji. Po zakończonej rekrutacji, w przypadku niezawarcia umowy, dane zostają trwale usunięte,
b) w przypadku osób udzielających zgody na dalsze przetwarzanie danych z kwestionariusza na potrzeby innych rekrutacji – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, lub do czasu uznania przez administratora, że dane nie są potrzebne,
c) w przypadku osób zatrudnionych – przez czas realizacji umowy, jak również po zakończeniu zatrudnienia przez okres wymagany przepisami prawa. 
5. Osoba, która udzieliła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby innych rekrutacji lub na przetwarzanie danych osobowych innych, niż te wymienione w Kodeksie pracy, ma prawo do jej wycofania w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres wskazany powyżej) lub w drodze korespondencji mailowej (adres e-mail: aircon@aircon.pl). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich niepodanie może utrudnić proces rekrutacji.
6. Administrator ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie danych wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu pracy. Niepodanie danych, o których mowa powyżej, uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji, a następnie zwarcie stosownej umowy. 
7. Odbiorcami danych osobowych pracowników przetwarzanych przez AIRCON Sp. z o.o. mogą być następujące kategorie odbiorców: podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, podmioty realizujące wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmioty na rzecz, których administrator świadczy usługi w zakresie swojej działalności, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, w przypadku konieczności ich przekazania w związku ze szkoleniami BHP, opieką medyczną, ubezpieczeniem, podróżami służbowymi etc. Dane osobowe osób biorących udział w rekrutacji udostępniane mogą być wyłącznie podmiotom, które współpracują z administratorem w celach rekrutacyjnych.
8. Dane kandydatów do pracy oraz dane pracowników nie podlegają profilowaniu.
9. Dane kandydatów do pracy nie są przekazywane do państw trzecich. Dane pracowników, stanowiących imiona i nazwiska oraz informacje o zajmowanym stanowisku, z uwagi na profil prowadzonej działalności, mogą w szczególnych okolicznościach zostać przekazane do państwa trzeciego ale tylko i wyłącznie w celach kontaktowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych
10. Zgodnie z RODO, wszystkim osobom, których dane przetwarzana są przez administratora, przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
11. W celu skorzystania z w/w praw należy skontaktować się z administratorem danych.